Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.
İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.

Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.

İlde devlete ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili işlemleri yürütmek, taşınmaz malları ihtiyaç duyulan birimlere tahsis etmek, kiraya vermek, korumak ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek.
Kadroları Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.

Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.